Welkom op de website van de Participatie Pilot

Wat is de Participatie Pilot?

De Participatie Pilot in de Johannes Vermeerbuurt en Duivelseiland danken we aan het gemeentelijke coalitieakkoord voor de komende 4 jaar. De besturende partijen zien het als hun verantwoordelijkheid om de zeggenschap van bewoners te vergroten. Dus meer inspraak bij het opstellen van de Gebiedsagenda en het Gebiedsplan, meer participatie bij het nieuwe Bestemmingsplan Museumkwartier en Valeriusbuurt. En als krent in de pap zijn de Johannes Vermeerbuurt en Duivelseiland uitverkoren voor een Participatie Pilot.

Wat wil de Participatie Pilot?

Het stadsdeel wil met de buurtbewoners samen plannen maken ter verbetering van de leefomgeving en die ook samen uitvoeren. Op basis van gelijkwaardigheid, ook wel co-creatie genoemd. Het is een opmerkelijk initiatief omdat juist in deze buurten het vertrouwen in het stadsdeel nogal te wensen overlaat. Te vaak zijn er in het verleden verwachtingen gewekt die niet zijn nagekomen. Te vaak stond niet het bewonersbelang voorop maar de werksystematiek van een zwak communicerende overheid. Met als gevolg een zich vergeten en verwaarloosd voelende buurt. Dat maakt goedwillende buurtbewoners moedeloos. Als je met een goedwillende klacht of suggestie door de gebiedsmakelaar wordt afgescheept met een verwijzing naar het notoir slecht werkende gemeentelijke meldsysteem voor de openbare ruimte MORA, ga je denken ‘Laat de gemeente het dan ook maar helemaal zelf opknappen, we betalen er toch voor?’ Betrokkenheid die steeds wordt afgehouden en doorverwezen, slaat zo makkelijk om naar onverschilligheid. Om uit deze negatieve spiraal te komen is er door de nieuwe Gebiedsmakelaar voor gekozen om in te zetten op echte samenwerking. Het daarmee doorbreken van de patstelling is een uitdaging voor beide partijen.

Samen om tafel

Om het contact tussen het stadsdeel en de buurtbewoners te herstellen worden buurtbijeenkomsten georganiseerd. Daar gaan bewoners en ambtenaren samen inventariseren wat er aan leefbaarheid verbeterd kan worden, en wat daarvan urgent is.  Op de eerste buurtbijeenkomst (eind februari) kan iedereen zijn of haar zegje doen. Misschien blijken bewoners meer of betere handhaving, of fietsparkeerproblemen, of de afvalproblematiek het meest urgent te vinden. Met de chefs van de afdelingen Handhaving, Afvalinzameling en Programma Fiets bespreken we dan wat de beste aanpak is. Moeten de ambtenaren met een uitvoeringsplan komen en dat aan de bewoners voorleggen? Of hebben de bewoners zelf al een plan? Is dat uitvoerbaar of kan dat snel uitvoerbaar gemaakt worden? Zo ongeveer.

Cocreatie op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid

De overheid is nog niet gewend om rechtstreeks met bewoners zaken te regelen op basis van gelijkwaardigheid. De bewoners zijn wantrouwend geworden. Daarom gaat het in de eerste plaats om praten en aftasten van mogelijkheden. Dat moet tot samenwerking leiden en het herstel van vertrouwen. Het uiteindelijke doel is een concrete verbetering van de leefbaarheid in onze mooie buurt.

Al met al is het spannend. Het bestuur van het stadsdeel staat achter dit plan en dat is ons genoeg. Maar het wordt ook hard werken, van beide kanten, want participatie krijg je niet cadeau.